Trygderett

Trygderett

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, og har mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner som brukere. Typiske ytelser fra NAV er fødsels- penger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Andre vanlige NAV-ytelser er hjelpestønad og overgansstønad. Har du en yrkesskade, gjelder for eksempel egne regler om utmåling av uførepensjon, og rett til menerstatning.

En rekke spørsmål og problemstillinger kan oppstå i forbindelse med tilståelse og utmåling av de ulike ytelsene fra NAV. Vi kan gi deg som bruker nyttig veiledning om dine rettigheter. Dersom du har fått avslag på en NAV-søknad, kan det være særlig viktig å kontakte oss for å få vurdert om det kan være grunnlag for klage på avgjørelsen. Dersom NAV omgjør vedtaket til din fordel, har du krav på å få dekket dine utgifter til juridisk bistand av NAV.