Våre tjenester

Våre tjenester

Ta kontakt ved behov for profesjonell juridisk rådgivning og bistand i saker som omfatter arbeidsforhold, eiendomsrett og husleietvister, i forbindelse med immigrasjon og utlendingsrett og i forbindelse med NAV og trygdeytelser. 

Vi yter også rettshjelp i familierelaterte problemstillinger som barnerett, ekteskap- og samboerforhold, skilsmisse, barnefordeling, arv, opprettelse av testament. Arbeidsområdet inkluderer i tillegg forbrukerlovgivning, pengekrav/inkasso, forvaltnings- og avtalerett.

Arv og skifte

Et arveoppgjør eller et skifteoppgjør involverer ofte store verdier og er viktig for privatøkonomien. Videre foregår arv- og skifteoppgjør mellom mennesker som ofte er i nære relasjoner.

Les mer

Barnerett

Ved spørsmål om barnefordeling etter samlivsbrudd, er det viktig at barna ivareas på best mulig måte. Samarbeid om barna kan være en prøvelse for foreldrene, som selv kanskje opplever en vond tid i forbindelse med samlivsbruddet.

Les mer

Barnevern

Dersom barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte, kan barnevernet i hht barnevernloven ha rett til å gripe inn etter tvangsvedtak. Vi påtar oss oppdrag knyttet til barnevernssaker.

Les mer

Bistandsadvokat

Den som er fornærmet i en straffesak, kan ha et særlig behov for å få ivaretatt sine interesser – både i forbindelse med politietterforskningen, og under rettssaken mot skadevolder. Kanskje fornærmede har behov for bistand ut over dette også?

Les mer

Familierett

Ekteskapsinngåelse har stor økonomisk betydning for ektefellene, uavhengig av om ekteskapet varer livet ut, eller oppløses ved separasjon eller skilsmisse. Det samme kan gjelde for samboere, særlig om de har verdier i sameie.

Les mer

Fast eiendom – eiendomsrett

Ved kjøp og salg av bolig, er store verdier involvert. Det er derfor viktig at prosessen går riktig for seg. Vi bistår gjennom oppgjørsmegling ved kjøp og salg av fast eiendom:

Les mer

Forsikringsrett

Vi bistår forsikringskunder/skadelidte i ulike typer tvister og spørsmål knyttet til forsikring, særlig ved forsikringsavtaler som enten ønskes inngått eller som er inngått med forsikringsselskaper.

Les mer

Kontraktsrett

Kort sagt, omhandler kontraktsretten eller avtaleretten de rettsforhold som stiftes ved en avtale eller kontrakt. Blant annet behandles reglene om hvordan avtaler blir til, hvordan avtaler skal fortolkes eller forstås, og ugyldige avtaler.

Les mer

Trygderett

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, og har mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner som brukere. Typiske ytelser fra NAV er fødsels- penger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Les mer

Forbrukerlovgivning

Forbrukerretten omhandler de rettsregler som gjelder når en forbruker har kjøpt varer eller tjenester fra en næringsdrivende. Det er flere lover som regulerer hvilke rettigheter og plikter man har som forbruker.

Les mer

Personskadeerstatning

Er du eller en av dine nærmeste blitt påført en personskade? Det kan være snakk om trafikkskade, yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade eller fritidsskade. Tap av forsørger inngår også i personskadeerstatningen.

Les mer