Priser

Priser

Hvor mye koster juridisk hjelp hos oss og i hvilke tilfeller kan hjelpen gis kostnadsfritt?

Prisoversikt:

Vår timesats er fra kr 1000 eks.mva (kr 1 250  inkl. mva) til kr 1 200 eks. mva (kr 1 500 inkl.mva) for time. Prisen er avhengig av type sak. og avtales individuelt for hvert oppdrag. Timeberegning skjer med utgangspunkt i en minstepris på 15 minutter (0,25 time) ved hver arbeidsøkt i saken.

Salær fastsettes ut fra medgått tid. I tillegg vil oppdragets art, vanskelighetsgrad og resultat kunne innvirke på salærets størrelse. I enkle og oversiktlige saker vil vi etter forhåndsavtale kunne gi fast pris på forhånd.

Vanlig praksis er at det inngås individuell avtale hvor det fastsettes maksimalt antall timer som skal faktureres avhengig av sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

Saker som gjelder klager på eller anmodning om omgjøring av forvaltningsvedtak (for eksempel, UDI/UNE, NAV, NOKUT sine vedtak) vanligvis faktureres for 3-5 timers arbeid. Dette inkluderer inngående samtaler med klient, gjennomgang av sakens dokumenter, utarbeidelse av klage, oppfølging av klient underveis samt etterfølgende arbeid med saken.

Husk at i forvaltningssaker i tilfeller det offentlige endrer sitt vedtak etter klage eller anmodning om omgjøring til gunst for klient hvis opprinnelige vedtaket var fattet med feil, skal det offentlige etter påkrav fra klient, fremsatt innen tre uker, dekke klientens utgifter til vesentlig og nødvendig rettshjelp, jf. forvaltningsloven § 36 annet ledd. Dette betyr at klienten får tilbake sine utgifter til advokat/rettshjelper.

Fri rettshjelp og fri sakførsel:

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for saker av inngripende karakter

  1. Barnevernssaker om tvang
  2. Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser (seksuelle forbrytelser, vold, vold i nære relasjoner med mer)
  3. Vurdering av politianmeldelse i slike saker også faller inn under fri rettshjelp ordning
  4. Erstatning: Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning
  5. Utlendingssaker: Avslag på asyl, tilbakekall av tillatelse, utvisning på visse vilkår

I noen andre prioriterte saker er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

Hvis du lurer på om saken din faller inn under fri rettshjelp ordning ta kontakt på e-post for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Legg ved relevante dokumenter:
  • siste års skatteoppgjør;
  • tre siste lønnsslipper;
  • evt. kvitteringer for månedlige utbetalinger fra NAV.
Standardskjema for fri rettshjelp:

Skjema-for-fri-rettshjelp

Rettshjelpforsikring:

Husk at mange forsikringer på visse vilkår dekker utgifter til nødvendige rettshjelp. Ta kontakt på e-post for vurdering av din sak vedrørende din rettshjelpforsikring.