Barnevern

Barnevern

Dersom barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte, kan barnevernet i hht barnevernloven ha rett til å gripe inn etter tvangsvedtak. Vi påtar oss oppdrag knyttet til barnevernssaker.