Du har krav til fri rettshjelp, dersom…

Du har krav til fri rettshjelp, dersom…

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er ordning etter Lov om fri rettshjelp 1980-06-13-35 (rettshjelploven) da rettshjelper- eller advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten.

Hovedformål med fri rettshjelp ordning er å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, jf. rettshjelploven § 1.

Hvis ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på en annen måte/gjennom andre ordninger, vil du som hovedregel ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. I slike tilfeller må du benytte deg av disse primære ordningene, jf. rettshjelploven §5.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.
Fri saksførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Som sagt er fri rettshjelp ordning subsidiær i forhold til dekning på annen måte/gjennom andre ordninger.

Inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp

For å motta fri rettshjelp må du ha bruttoinntekt og nettoformue under fastsatte grenser. For enslige er inntektsgrensen kr 246 000 og formuesgrensen kr 100 000. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal deres samlede bruttoinntekt og nettoformue legges til grunn. Inntektsgrense er da kr 369 000 og formuesgrensen kr 100 000.

Selv om din inntekt og formue er over de fastsatte grensene, kan du unntaksvis motta fri rettshjelp hvis utgiftene til juridisk bistand blir betydelig i forhold til din inntekt og formue.

Noen saker er av så stor betydning for den det gjelder at man har krav på fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder for eksempel i klager over avslag på asylsøknad og enkelte typer erstatningssaker. Disse sakene er prioriterte på stadiet for fritt rettsråd.

I andre saker som er gjort prioritert på stadiet for fritt rettsråd, må du ha inntekt og formue under de fastsatte grensene som vist til over. Dette gjelder blant annet saker om ekteskap, skifte og barn, personskade, usaklig oppsigelse fra bolig eller arbeid, voldsoffererstatning og klager i trygdesaker.

Unntaksvis kan det også gis fritt rettsråd i andre saker hvis saken berører deg i spesielt stor grad og den ligner på de prioriterte sakstypene

Du finner mer informasjon om hvilke saker du kan få fritt rettsråd til i rettshjelploven § 11.

Rettshjelpere eller advokater har plikt til å orientere klientene om muligheten for å søke fri rettshjelp i tilfelle hvor det kan tenkes å ha rett til slik bistand, jf. rettshjelploven § 2.

Dersom du mottar fri rettshjelp, skal du betale egenandel av utgiftene hvis du har en årlig bruttoinntekt på kr. 100 000 eller mer. Egen andelen kan ikke bortfalle eller reduseres. Dersom du får fri rettshjelp i en sak hvor det ikke gjelder inntekts- og formuesgrenser, skal du imidlertid ikke betale egenandel.

Egenandel ved fritt rettsråd er en gang salærsatsen, per 1.januar 2016 kr 995. Egenandel ved fri saksførsel er 25% av utgiftene, oppad begrenset 5 x salærsatsen, dvs. Kr. 4 975.

Skjema for fri rettshjelp finner du her:

http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter…