Konflikter om depositum – er du i et leieforhold?

Konflikter om depositum – er du i et leieforhold?

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren, ved å sette et pengebeløp på en konto som ingen fritt kan disponere. Leiebo­eren skal få penger tilbake ved endt leieforhold dersom han ikke misligholder leieavtalen.

Depositumet skal stå på en depositumskonto i en godkjent finansinstitusjon. Det er ulovlig for utleieren å motta depositumet kontant eller å sette det på sin egen konto. Depositumet kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie sammen med en eventuell bankgaranti. Det er utleier som skal betale for opprettelsen av depositumskontoen.

Hvis leieboeren krever utbetaling av depositumet etter leieforholdets opphør, skal banken skriftlig varsle utleieren. Utleier har da en frist på fem uker fra mottakelsen av varselet til å dokumentere­ at han har reist sak mot leieboeren. Dette betyr normalt en klage til Husleietvistutvalget/Forliksrådet.

Det er irrelevant om utleier fremsetter protester om utbetaling av depositumet til banken, det eneste som kan stanse utbetaling er dokumentert søksmål. Om utleier ikke dokumenterer å ha tatt ut søksmål skal banken utbetale depositumet til leieboer etter fristens utløp. Om utleier dokumenterer søksmål blir kontoen sperret inntil partene enten er enige om hvem depositumet skal tilfalle, eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse, jf. husleieloven av 1999 nr. 17 § 3-5 sjette ledd annet og tredje pkt.

Endringer i bestemmelser

Før 1. september 2009 kunne utleier, uten at leieboer ble varslet, få depositumet utbetalt om depositumet var plassert i samme bank som leien ble betalt til, om utleier kunne dokumentere skyldig husleie. Dette ble endret 1. september 2009, og nå må banken varsle leieboer før utbetaling kan skje. I slike tilfeller får leieboer en frist på fem uker til å dokumentere at han har tatt ut søksmål for å stanse utbetalingen.

Dette betyr at det ikke er mulig for banken å utbetale depositum til utleieрne enten (1) uten skriftlig samtykke fra leieren, eller (2) uten dokumentert skyldig leie fra leierens side eller (3) uten at utleierne har dokumentert reist søksmål før utløp av fem ukers frist etter at utleierne ble varslet av banken om leierens krav på depositum.

Hvis du er leier og ikke er enig i utleiernes krav på depositum husk ikke å samtykke til utbetalingen, skaff deg dokumentasjon på at husleie er betalt og krev fra banken utbetaling av depositum til din konto skriftlig.