Er det altfor dyrt å få rettshjelp?

Er det altfor dyrt å få rettshjelp?

Det er mange måter å få dekket dine rettshjelp utgifter på

Gå til en autorisert rettshjelper i stedet for en advokat:

En autorisert rettshjelper og en advokat har samme utdannelse og kompetanse. Forskjellen er at en rettshjelper må søke tillatelse fra domstolen for å kunne føre prosedyre for sin klient ved domstolene.
Siden de fleste rettslige tvister eller konflikter løses før de når domstolene kan bistand fra en rettshjelper spare deg for betydelige utgifter da disse har lavere timepris.

Forvaltningsloven § 36: endring av enkeltvedtak til fordel for deg som parten

Forvaltningsloven § 36 første ledd omhandler partenes rett til å få dekket saksomkostninger av det offentlige (for eksempel UDI og NAV). Hovedregelen er at en part skal få dekket vesentlige og nødvendige kostnader om enkeltvedtak endres til fordel for parten.

Omkostningene kan omfatte rettshjelper- eller advokatsalær eller andre utgifter, men utgiftene må være reelle utgifter.
Bestemmelsene i forvaltningskoven § 36 gjelder i klagesaker og i saker om omgjøring etter eget tiltak. Bestemmelsen omfatter både omgjøring av eget vedtak og omgjøring av overordnet organ.
Krav om å dekke saksomkostninger må settes frem senest tre uker etter at melding om nytt vedtak har kommet frem.

Offentlig fri rettshjelp er som hovedregel subsidiær i forhold til dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. Klageren kan avstå fra å benytte rettshjelplovens ordning med fritt rettsråd og i stedet kreve saksomkostningene dekket etter forvaltningsloven § 36. Ordningen med fritt rettsråd er kun et tilbud til parten, og det foreligger ingen plikt til å benytte seg av ordningen.
Forvaltningsloven § 36 avskjærer eller begrenser ikke en parts adgang til å kreve erstatning etter de alminnelige erstatningsregler.

Medlemskap i foreninger og organisasjoner

Du kan ha rett til juridisk bistand gjennom din fagforening eller andre organisasjoner, dersom problemstillingen kommer inn under foreningens eller organisasjonens virkeområdet.
Vanligvis medlemskap i fagforening inkluderer juridisk bistand i saker relatert til jobben. Ta kontakt med din forening eller organisasjon for å høre om du har rett på juridisk bistand.

Rettshjelp forsikring

Forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte inneholder en rettshjelp forsikring. Det vil si at forsikringene i mange tilfeller dekker utgifter til advokat når det oppstår tvister relatert til forsikringsgjenstand. Dette gjelder særlig i saker om kjøp og salg, bolig og eiendom.

Også reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpsforsikring, men av noe begrenset omfang.
Ofte har også sameie eller borettslag slike forsikringer.

Rettshjelpsforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt kr. 2 000 – 5 000. Som hovedregel vil en rettshjelpsforsikring deretter dekke 80% av retthjelper-/advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp.
Derfor du har kommet opp i en tvist som privatperson, skal du som hovedregel bruke innboforsikringen din. Knytter tvisten seg til en bolig du eier, kan forsikringen på boligen brukes. Hvis tvisten gjelder en bolig du leier, skal du benytte innboforsikringen.

Trafikkulykker og yrkesskader

Utgangspunktet er at ansvarlig forsikringsselskap dekker dine rimelige og nødvendige utgifter til rettshjelper/advokat frem til det eventuelt oppstår tvist i saken. Tvist oppstår dersom forsikringsselskapet avviser ansvar for skaden eller partene ikke klarer å bli enige om erstatningsoppgjøret.

Dersom du som fører av en motorvogn blir påført en personskade vil du være omfattet av rettshjelpsforsikringen til den motorvognen du var fører av på skadetidspunktet.
Dersom du som passasjer i motorvogn eller som forgjenger eller syklist blir påført en personskade som følge av en trafikkulykke eller annen ulykke i fritiden, er du omfattet av rettshjelpsforsikring under egen villaforsikring eller innboforsikring på tvistetidspunktet. Denne forsikringen gjelder alle som er en del av husstanden i boligen som er forsikret.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er ordning etter Lov om fri rettshjelp 1980-06-13-35 (rettshjelploven) da rettshjelper- eller advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten.

Hvis ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på en annen måte/gjennom andre ordninger, vil du som hovedregel ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. I slike tilfeller må du benytte deg av disse primære ordningene.
Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.
Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.